NAJEM TIČARJEVEGA DOMA

datum objave: 04.01.2023

DOKUMENTACIJA RAZPISA

Razpis za oddajo planinske koče Tičarjev dom na Vršiču v najem – zbiranje ponudb za najem1. Planinsko društvo Jesenice objavlja razpis za najem planinske koče Tičarjev dom na Vršiču. 
Društvo bo z izbranim ponudnikom sklenilo najemno pogodbo za poizkusno dobo enega leta, naknadno pa od 3 do 5 let z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe.

Predmet najema je nepremičnina, ki obsega planinsko kočo Tičarjev dom na Vršiču z vsemi spremljevalnimi objekti in zemljiščem (št. parcele 64/6 in 64/8 k.o. 2203 Trenta leva), ki so vknjižena lastninska pravica v korist najemodajalca v deležu 1/1. 

Tičarjev dom stoji na trentski strani vrha Vršič, tik nad vršiškim prelazom, prek katerega pelje cesta Kranjska Gora-Trenta-Bovec. Koča sodi med večje slovenske planinske postojanke, med planinci in obiskovalci gora je izredno priljubljen. Zaradi lahke dostopnosti ga v poletnih mesecih obišče tudi mnogo turistov.

V pritličju koče so kuhinja in shrambe, v gostinskem delu pa sta poleg točilnice še dve jedilnici z 90 sedeži, okoli 100 sedežev pa je še na urejeni terasi pred kočo. V prvem nadstropju, ki je namenjeno le oddaji, so sanitarije in 9 sob z od 2 do 8 posteljami (skupaj 30 ležišč), v drugem nadstropju, delno je namenjeno tudi osebju v koči, pa je poleg umivalnice in sanitarij 8 sob (25 ležišč). Koča ima lasten vodovod, lastno plinsko postajo, priklopljena je na električno omrežje. V letu 2018-20 je potekala prenova prvega nadstropja, leta 2022 pa je koča dobila še novo streho.

Tičarjev dom je odprt med letno planinsko sezono, ki se glede na vremenske razmere lahko skrajša ali podaljša. Dostop do koče je urejen, parkirišča za osebje so ob koči, za obiskovalce pa so v sklopu vršiškega parkirišča.  


2. Razpisni pogoji:
 • pogoj najema objekta je izvajanje dejavnosti planinske koče, ki vključuje ustrezno gostinsko ponudbo, nudenje nočitev, posredovanje informacij ter ustvarjanje ustreznega vzdušja in odnosa do obiskovalcev, kot izhaja iz tradicije planinskih koč - v skladu s Pravilnikom o planinskih kočah, bivakih in planinskih učnih središčih PZS,
 • državljanstvo Republike Slovenije ali pravna oseba registrirana v RS,
 • registrirana oz. priglašena dejavnost na osnovi Zakona o gostinski dejavnosti,
 • delovne izkušnje v gostinski dejavnosti s prikazanimi referencami, 
 • zmožnost opravljana gostinske dejavnosti,  
 • poznavanje del z davčno blagajno, vodenjem evidence gostov in rezervacijami, vodenje evidence materiala, znanje hišnih opravil in urejanja okolice, podajanje zakonsko obveznih podatkov ustreznim organom,
 • prijaznost do gostov,
 • sodelovanje z matičnim društvom.

Najemnik poleg najemnine krije vse stroške, nastale z dejavnostjo in bodo podrobneje opredeljeni v pogodbi. 

Najemnik skrbi za redno vzdrževanje planinske koče. Dela rednega vzdrževanja bodo opredeljena v pogodbi. 

Za vse investicije v koči mora najemnik pridobiti soglasje lastnika, za vrednost investicij pa se bosta najemnik in lastnik dogovorila za pobot najemnine.


3. K vlogi za prijavo na ta razpis morajo prijavitelji priložiti dokazila o izpolnjevanje pogojev iz 2. točke razpisa, in sicer:
 • podatke o ponudniku (ime in priimek oz. naziv, naslov, davčna številka, kontaktni podatki),
 • vizija delovanja koče (osnovna in dodatna ponudba, prireditve, dodatne aktivnosti in ponudba, promocija, delovni čas, zagotovitev osebja, vzdrževanje objekta s predlogi investicij …),
 • ponudba višine najemnine
 • okvirni poslovni načrt - plan aktivnosti, ki bi jih izvedel na planinski koči v primeru, da bi bil izbran
 • fotokopijo osebnega dokumenta ali izpisek iz sodnega registra
 • kopijo veljavne registracije in dovoljenja za opravljanje dejavnosti – pravne osebe oz. samostojni podjetniki (priglasitveni list za dejavnost gostinske smeri)
 • ponudnik mora v ponudbi opredeliti višino in obliko jamstva za izvrševanje svojih pogodbenih obveznosti,
 • ponudnik v prijavi opredeli morebitne popuste in posebne ponudbe, ki jih bo nudil društvu ob izvajanju aktivnosti na koči v organizaciji društva (delovne akcije, prireditve, tabori, itd ....)
 • podpisano izjavo s soglasjem k POGOJEM ZA UDELEŽBO NA RAZPISU z morebitnimi pripombami (prostor za podpis je na koncu tega dokumenta),
 • morebitna odstopanja od pogojev razpisa mora ponudnik navesti v oddani ponudbi na razpis, vendar najemodajalec ni dolžan te zahteve upoštevati.

4. Merila za izbor
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bomo upoštevali:
 • izpolnjevanje pogojev razpisa,
 • ponujena višina najema, 
 • oceno primernosti programskega načrta, 
 • reference ponudnika, 
 • usposobljenost ponudnika za uresničitev programa dejavnosti, poravnane obveznosti do države in PD Jesenice, 
 • druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

5. Izbira ponudnika in sklenitev pogodbe:
 • prijave na razpis se bodo obravnavale kot pravočasne, če bodo prispele najkasneje 30 dni po objavi razpisa, poslane priporočeno po pošti na naslov: Planinsko društvo Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice društva s pripisom "Prijava na razpis". Za informacije smo na voljo po telefonu 040 221 604 ali plan.drustvo@siol.net.
 • vse pravočasno prispele vloge na razpis bo obravnavala razpisna komisija, določena s strani UO društva,
 • vse nepravočasne in nepopolne vloge bodo izločene,
 • po pregledu vseh ponudb bo razpisna komisija povabila na razgovor ožji izbor ponudnikov,
 • vsem ponudnikom bo razpisna komisija po končanem postopku poslala obvestilo o zaključku razpisa, predvidoma v 30 dneh po izteku roka za prijavo,
 • izbrani  ponudnik  bo  povabljen  k  sklenitvi  najemne  pogodbe,  ki  mora  biti  podpisana najkasneje v roku 10 dni od povabila k podpisu,
 • najemodajalec si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od prijavljenih ponudnikov. 

6. Ostali pogoji:
 • vsi  dogovori  v  zvezi  z  najemom  morajo  biti  v  pisni  obliki  in  podpisani  s  strani pooblaščenega predstavnika obeh pogodbenih strank,
 • stroške sodelovanja na razpisu nosi vsak ponudnik sam.

 
IZJAVA PONUDNIKA:

Ponudnik (ime in priimek odgovorne osebe, ime podjetja, naslov) 
 

sem seznanjen in sprejemam  pogoje  za  udeležbo  na  razpisu  in  z  njimi  soglašam  oz.  podajam  naslednje pripombe:


  
Datum: 

 
Podpis: